PRIVACY BELEID KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN

1.1 Uw privacy
Dit is het privacy beleid van KBO Vierlingsbeek/Groeningen, statutair genaamd Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Vierlingsbeek-Groeningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17124753. KBO Vierlingsbeek/Groeningen hecht waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop KBO Vierlingsbeek-Groeningen persoonsgegevens verwerkt van leden en andere personen waarmee KBO Vierlingsbeek-Groeningen een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie. Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt KBO Vierlingsbeek-Groeningen zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is KBO Vierlingsbeek-Groeningen. In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld.

1.2 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor KBO Vierlingsbeek-Groeningen uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die  KBO Vierlingsbeek-Groeningen uitvoert, verzamelt en verwerkt KBO Vierlingsbeek-Groeningen persoonsgegevens van de relatie:

Wanneer de relatie lid van KBO Vierlingsbeek-Groeningen is/wordt: 

 • Voor het verwerken van de contributie.
 • Lidmaatschap te effectueren
 • Info voor leden wat betreft, vergaderingen en activiteiten
 • Het versturen van nieuwsbrieven en andere relevante informatie
 • Contact met u op te nemen en/of te onderhouden
 • Website te onderhouden

Wanneer de relatie sponsor van  KBO Vierlingsbeek-Groeningen  is/wordt: 

 • Voor het verwerken van sponsorbedragen.
 • Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.
 • Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na het tekenen van de sponsorovereenkomst.

Wanneer de relatie contact opneemt met KBO VierlingsbeekGroeningen via e-mail of andere sociale media. 

 • Voor het onderhouden van het contact.

1.3. Persoonsgegevens die wij vastleggen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer i.v.m innen contributie

1.4. E-mail 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen verstuurt informatie via e-mail om haar relaties te informeren. U kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door een e-mail te sturen naar kbo-vbeek-groen@outlook.com

1.5. Foto’s en video’s 
Gedurende activiteiten en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van KBO Vierlingsbeek-Groeningen of sociale media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op de website staat die uw privacy aantast, stuur dan een e-mail naar kbo-vbeek-groen@outlook.com onder vermelding van de referentie naar de foto/video. KBO Vierlingsbeek- Groeningen heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op sociale media die niet door KBO Vierlingsbeek-Groeningen wordt onderhouden. Indien u van mening bent dat KBO Vierlingsbeek-Groeningen hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met KBO Vierlingsbeek-Groeningen via kbo-vbeek-groen@outlook.com met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. KBO Vierlingsbeek-Groeningen zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben u er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op sociale media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft KBO Vierlingsbeek-Groeningen geen verantwoordelijkheid, tenzij door KBO Vierlingsbeek-Groeningen zelf geplaatst.

1.6. Recht van verzet 
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie via e-mail, stuur dan een e-mail naar kbo-vbeek-groen@outlook.com met de beschrijving welke informatie u niet meer wil ontvangen. Indien u informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wilt u gegevens wijzigen, neem dan contact op met de secretaris via kbo-vbeek-groen@outlook.com 

1.7. Gebruik van persoonsgegevens door derden 
KBO Vierlingsbeek-Groeningen zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegevens of KBO Vierlingsbeek-Groeningen daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

1.8. Sociale media 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen werkt in beperkte mate met sociale media. Mocht dit in de toekomst meer worden, dan wordt dit vermeldt in dit beleid.

1.9. Websites van KBO Vierlingsbeek/Groeningen en andere websites 
Op de website van KBO Vierlingsbeek/Groeningen tref je een aantal links aan naar andere websites. KBO Vierlingsbeek/Groeningen draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. De volgende website valt onder verantwoording van KBO Vierlingsbeek-Groeningen: www.kbo-vierlingsbeek.nl

TENSLOTTE

2.1. Vragen 
Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:  KBO Vierlingsbeek-Groeningen, onderwerp Privacy, via e-mail: kbo-vbeek-groen@outlook.com

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden 
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen?
Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via kbo-vbeek-groen@outlook.com
Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

2.3. Wijzigingen privacy beleid 
KBO Vierlingsbeek-Groeningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien KBO Vierlingsbeek-Groeningen een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop KBO Vierlingsbeek-Groeningen de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, via e-mail of via onze nieuwsbrief.

2.4. Melding autoriteit persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

2.5. Melding aan betrokkene
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

2.6. Verantwoording 
Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacy beleid is het bestuur van KBO Vierlingsbeek-Groeningen verantwoordelijk.

Laatst bijgewerkt: 13-08-2019